ipChess
ریتینگ : 1200
سن : سال
بازیهای انجام شده: 1×

برای دیدن نمودار پیشرفت خود ویا دیگران، نیاز به ارتقا سطح کاربر می‌باشد.

ارتقا سطح کاربر