بازی شطرنج آنلاین

تاریخ شروع بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهوضعیت بازیساعت
2018-12-29 21:01:40شیدا walther حرکت با سیاه4278 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-01-21 14:55:00Reza00 mehrdad47 حرکت با سیاه4014 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-01-05 10:00:38amirtaha67 فرهاد62 حرکت با سفید3988 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-01-08 13:08:20roozbehas نیلوفر حرکت با سفید4088 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-01-17 00:53:44yilmaz sh99sh77 حرکت با سیاه4233 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-01-21 19:42:43homan taymaz حرکت با سیاه4175 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-01-20 23:02:30Reza00 yilmaz حرکت با سفید4298 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-01-05 21:45:59yashmut افسر حرکت با سیاه2865 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-01-16 16:37:04Reza00 roozbehas حرکت با سیاه3608 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-01-05 21:45:59افسر yashmut حرکت با سفید2867 دقیقه / 2880 دقیقه
1...12345678910...14

page 5 of 14 (136 rows)
×
×

Message