بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ شروع بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهوضعیت بازیساعت
2019-03-07 21:39:11shahinn yilmaz حرکت با سیاه2740 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-03-17 23:12:11badbakht14 kopol حرکت با سیاه-366 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-03-19 19:30:08مژگان1361 ashtiani حرکت با سفید2016 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-02-18 18:16:02reza1367 sohrabsohr حرکت با سفید3096 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-03-14 20:49:34yilmaz  josef حرکت با سفید3911 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-03-12 19:28:10 00reza walther حرکت با سیاه3605 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-03-10 21:40:47ipcheess yilmaz حرکت با سیاه4203 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-03-20 22:02:02 amin1990 akrad حرکت با سیاه2879 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-03-07 21:38:48pinar walther حرکت با سفید2337 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-03-14 19:30:54hrp1357  josef حرکت با سفید3788 دقیقه / 4320 دقیقه
1...12345678910...21

page 5 of 21 (210 rows)