ipChess
×

شما وارد برنامه نشده اید. ورود به برنامه

×

اگر شما نتوانید در موعد مقرر حرکت بازی خود را ثبت نمایید می توانید از گزینه تعویق بازیها استفاده نمایید. برای این منظور بایستی قوانین موجود برای تعویق بازیها را مدنظر قرار دهید.

قوانین تعویق

  1. هر بازیکن در هر سال می‌‌تواند حداکثر 60 روز از تعویق استفاده نماید. مبدا سال زمان ثبت نام بازیکن برای محاسبه استفاده می‌شود.
  2. هر بازیکن قادر است در هر درخواست حداکثر 10 روز تعویق درخواست نماید. برای کاربران ویژه این مدت 21 روز می‌باشد.
  3. بازیکن قادر است در مدت تعویق، آن را لغو نماید، در اینصورت مدت سپری شده بر حسب روز برای آن تعویق ثبت خواهد شد. مثلا اگر بازیکنی ۳ روز تعویق درخواست نماید و بعد از حتی چند ثانیه هم منصرف شود، سیستم یک روز تعویق استفاده شده محاسبه می‌کند.
  4. زمان درخواست شده برای تعویق قابل تغییر نمی‌باشد.
  5. بعد از سپری شدن مدت تعویق و یا لغو آن، درخواست تعویق زمانی قابل قبول خواهد بود که زمانی به اندازه مدت تعویق سپری شود. مثلا اگر بازیکنی ۳ روز تعویق ثبت نماید و این ۳ روز تمام شود. برای انجام درخواست جدید بایستی ۳ روز صبر نماید.
  6. اگر بازیکنی در حین تعویق بازیها، حرکتی ثبت نماید، حریفان او قادر هستند تعویق این بازیکن را لغو نمایند.
  7. اگر بازیکنی تعویق درخواست نماید،‌امکان دعوت به مبارزه این بازیکن برای سایرین وجود ندارد.
  8. در زمان درخواست تعویق نوبت حرکت(در هیچ بازی)نباید با شما باشد.

queenrockbishopknight
QueenRockBishopkNight
close
close