ipChess

مسابقات آینده


قوانین مسابقات

 1. مسابقه آنلاین در چند راند انجام می‌شود.
 2. پس از پایان ثبت نام عمل گروهبندی به صورت تصادفی انجام میشود و هر گروه شامل 4 یا 5 بازیکن (و در دور نهایی حداکثر 7 نفر)می‏‌باشد.
 3. در هر گروه هر بازیکن با سایر بازکنان در دو بازی شرکت می‌کند. یک بازی با مهره سفید و یک بازی با مهره سیاه.
 4. در صورت برد یک امتیاز ، در صورت تساوی 0.5 امتیاز برای بازیکن منظور می‌شود.
 5. پس از پایان یک دور، در هر گروه بازیکنی که بیشترین امتیاز را داشته باشد به دور بعدی راه می‌یابد.
 6. در صورت تساوی امتیاز در هر گروه، بازیکنان با امتیاز مساوی و بیشترین امتیاز، برای دور بعدی انتخاب می‌شوند.
 7. زمان انجام حرکت برای بازیها 2 روز میباشد.
 8. زمانسنج بازیها به محض شروع دور فعال میشود.
 9. شروع هر دور از طریق مرکز پیام اطلاع رسانی میشود.
 10. نتیجه هر بازی در ریتینگ بازیکن تاثیر گذار است.
 11. بعد از خاتمه 80 درصد از بازیها (به جز دور نهایی)در یک دور نتیجه بازیهایی که مسلم و قطعی است توسط سیستم داوری اعمال میشود. ادامه بازی و رسیدن به نتیجه نهایی امکان پذیر است.
 12. بعد از خاتمه 98 درصد از بازیها (به جز دور نهایی)در یک دور نتیجه بازیهای باقیمانده توسط موتور بازی شطرنج و سیستم داوری اعمال میشود. ادامه بازی و رسیدن به نتیجه نهایی امکان پذیر است.
 13. بازیکنانی به دور بعد راه پیدا می‌کنند که حداقل یک حرکت در آن دور به ثبت رسانده باشند. این قانون برای جلوگیری از اضافه شدن بازیکنانی است که در حین اجرای مسابقه، مسابقه را رها می‌کنند.

مسابقات گذشته


queenrockbishopknight
QueenRockBishopkNight
close
close