بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ شروع بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهوضعیت بازیساعت
2019-02-14 18:37:00ایدین نیلوفر حرکت با سفید7312 دقیقه / 14400 دقیقه
2019-03-15 22:58:49 00reza sh99sh77 حرکت با سیاه4318 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-03-16 22:36:10 00reza شیدا حرکت با سیاه4319 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-02-12 20:52:13reza1367 ایدین حرکت با سیاه7312 دقیقه / 14400 دقیقه
2019-03-07 21:39:07yashmut  ipchess حرکت با سفید2283 دقیقه / 2880 دقیقه
2019-01-09 12:28:06hosein64 نیلوفر حرکت با سیاه4190 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-03-14 17:29:57sh99sh77 دارا حرکت با سفید4013 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-03-18 15:36:20akrad abbas1234 حرکت با سیاه1689 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-03-01 13:51:14 josef dlijan58 حرکت با سیاه3663 دقیقه / 4320 دقیقه
2019-01-05 19:40:50hosein64 puran حرکت با سفید4188 دقیقه / 7200 دقیقه
1...12345678...22

page 3 of 22 (212 rows)