بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ شروع بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهوضعیت بازیساعت
2021-04-11 11:09:14saabaalaan amir128 حرکت با سفید1400 دقیقه / 1440 دقیقه
2021-04-15 23:06:50amir1990 فریدی حرکت با سیاه4185 دقیقه / 4320 دقیقه
2021-04-05 21:13:41barfin دارا حرکت با سیاه4275 دقیقه / 4320 دقیقه
2021-04-15 00:28:00neda00 sh99sh77 حرکت با سیاه3031 دقیقه / 4320 دقیقه
2021-04-13 08:14:23daraa  farshad45 حرکت با سفید4294 دقیقه / 4320 دقیقه
2021-04-12 11:46:43فردوسی abbas1234 حرکت با سیاه4287 دقیقه / 4320 دقیقه
2021-04-07 19:11:06javadazimi  mehrdad47 حرکت با سیاه4208 دقیقه / 4320 دقیقه
2021-04-11 10:39:47parhamyek1 sh99sh77 حرکت با سیاه1508 دقیقه / 2880 دقیقه
2021-04-13 08:16:45foad59 فردوسی حرکت با سفید4289 دقیقه / 4320 دقیقه
2021-04-15 21:44:29 farshad45 تبریز99 حرکت با سیاه4174 دقیقه / 4320 دقیقه
1...123456...8

page 1 of 8 (75 rows)