بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ پایان بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهبرندهنوع خاتمهبیشتر
2020-02-24 21:14:18barfinmahdi951mahdi951 CHECKMATEview chess game
2020-02-24 19:55:25meb240barfinmeb240 RESIGNview chess game
2020-02-24 19:32:26barfinmeb240barfin CHECKMATEview chess game
2020-02-24 17:10:59barfinmahdi951barfin RESIGNview chess game
2020-02-24 16:00:37داراbarfinbarfin TIMEOUTview chess game
2020-02-24 15:58:36manuchehrmahdi951manuchehr RESIGNview chess game
2020-02-24 14:37:21adrianhamed1369hamed1369 CHECKMATEview chess game
2020-02-24 13:34:47داراmohammadmnmohammadmn TIMEOUTview chess game
2020-02-24 12:49:54mahdi951abbas1234mahdi951 RESIGNview chess game
2020-02-24 12:20:07احمد1365دارااحمد1365 TIMEOUTview chess game
1...12345678...2988

page 3 of 2988 (29880 rows)