بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ پایان بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهبرندهنوع خاتمهبیشتر
2015-06-30 19:59:54ramin5016sater11sater11 RESIGNview chess game
2015-06-30 17:23:50kasarovachhajizadehhajizadeh CHECKMATEview chess game
2015-06-30 16:35:59saeed0541vazir1399vazir1399 RESIGNview chess game
2015-06-30 16:06:35mortezakhramin5016ramin5016 RESIGNview chess game
2015-06-30 15:39:19saeed0541kolobandrisaeed0541 TIMEOUTview chess game
2015-06-30 15:37:53majid10saeed0541majid10 RESIGNview chess game
2015-06-30 15:21:50knight7hajizadehhajizadeh RESIGNview chess game
2015-06-30 14:52:01saeed0541kasarovachkasarovach CHECKMATEview chess game
2015-06-30 14:44:58ali998b0007b0007 RESIGNview chess game
2015-06-30 14:44:36knight7aminsamins RESIGNview chess game
1...24392440244124422443244424452446244724482449...2721

page 2444 of 2721 (27208 rows)