بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ پایان بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهبرندهنوع خاتمهبیشتر
2021-03-03 00:40:20armin82foad59foad59 CHECKMATEview chess game
2021-03-02 22:11:44shahinnAliesmailzadehshahinn TIMEOUTview chess game
2021-03-02 16:49:28iliyaaajavadazimijavadazimi RESIGNview chess game
2021-03-02 10:37:14armin82foad59armin82 RESIGNview chess game
2021-03-02 09:42:04daraaعلی111علی111 RESIGNview chess game
2021-03-02 09:40:34AliesmailzadehداراAliesmailzadeh RESIGNview chess game
2021-03-02 08:07:26علی111abbas1234علی111 RESIGNview chess game
2021-03-02 02:33:41barfinfoad59barfin RESIGNview chess game
2021-03-02 02:23:51foad59armin82armin82 CHECKMATEview chess game
2021-03-02 00:20:38hy1234daraahy1234 RESIGNview chess game
1...123456...3625

page 1 of 3625 (36249 rows)