بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ پایان بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهبرندهنوع خاتمهبیشتر
2021-05-11 20:07:57sedna82hrp1357sedna82 RESIGNview chess game
2021-05-11 17:27:37siamak44rsamir1990 siamak44rs RESIGNview chess game
2021-05-11 15:42:24sedna82فریدیsedna82 RESIGNview chess game
2021-05-11 11:59:47saabaalaanarmin82 saabaalaan TIMEOUTview chess game
2021-05-11 02:53:11فردوسیneda00فردوسی RESIGNview chess game
2021-05-11 01:33:49neda00فردوسیفردوسی RESIGNview chess game
2021-05-11 00:51:29مایکلفردوسیمایکل RESIGNview chess game
2021-05-11 00:23:52mehrdad47neda00mehrdad47 RESIGNview chess game
2021-05-10 23:38:13amir1990tabriz1 amir1990 RESIGNview chess game
2021-05-10 22:01:44saabaalaansh99sh77 sh99sh77 RESIGNview chess game
1...123456...3690

page 1 of 3690 (36898 rows)