بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ پایان بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهبرندهنوع خاتمهبیشتر
2019-10-20 21:36:30helllloooopinarpinar CHECKMATEview chess game
2019-10-20 21:20:55pinaradrianadrian RESIGNview chess game
2019-10-20 21:18:10helllloooosh99sh77helllloooo CHECKMATEview chess game
2019-10-20 20:16:44helllloooopinarhelllloooo RESIGNview chess game
2019-10-20 18:21:05hellllooooismayilismayil RESIGNview chess game
2019-10-20 14:56:14hellllooooadrianتساویDRAWview chess game
2019-10-20 14:06:52mehdi1341siamak44rsmehdi1341 RESIGNview chess game
2019-10-20 13:42:09siamak44rshrp1357siamak44rs TIMEOUTview chess game
2019-10-20 01:14:36sh99sh77hellllooooتساویDRAWview chess game
2019-10-20 00:58:00mehdi1341helllloooomehdi1341 CHECKMATEview chess game
1...123456...2780

page 1 of 2780 (27799 rows)