ipChess

تمرینات تاکتیکی شطرنج

هدف از تمرین تاکتیکی، کسب بهترین نتیجه ممکن در بازی است این نتیجه ممکن است در بهترین حالت مات کردن شاه حریف بوده و یا برتری مهره ای و یا موقعیتی در بازی باشد. انجام این تمرینات مهارت شما در بازی را افزایش می دهد.
×

برای استفاده از تاکتیکهای شطرنج لطفا وارد سامانه شوید.

ورود به سامانه