بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها

قوانین بازی شطرنج، شطرنج آنلاین رایگان

قوانین اولیه بازی شطرنج

توجه:در هر یک از مثالهای ارائه شده قادر خواهید بود حرکت مورد نظر خود را روی صفحه بازی انجام دهید. نوبت حرکت با سفید میباشد.

بخش 1- اهداف بازی شطرنج

1.1 بازی شطرنج بین دو بازیکن انجام میشود. در هر مرحله یکی از بازیکنان حرکت خود را در صفحه بازی انجام می دهد. بازیکنی که با مهره سفید بازی می کند حرکت اول را انجام میدهد. نوبت حرکت بازیکن وقتی شروع می شود که حریف او حرکت خود را داده باشد.

1.2 هدف هر بازیکن آن است که شاه حریف را در وضعیت حمله قرار دهد به طوری که حریف هیچ حرکت قانونی نداشته باشد. بازیکنی که بتواند این موقعیت را ایجاد نماید برنده بازی است. و به اصطلاح گفته میشود که شاه حریف کیش و مات شده است. قراردادن شاه خودی در وضعیت کیش و حمله به شاه حریف از طریق شاه خود و برداشتن مهره شاه در بازی مجاز نمیباشد. بازیکنی که شاه او در وضعیت کیش و مات قرار گرفته است، بازنده بازی است.

1.3 اگر وضعیتی ایجاد شود که هیچ بازیکنی نتواند شاه حریف را کیش و مات نماید بازی مساوی است.

 

بخش 2- موقعیت اولیه مهره ها در صفحه بازی

2.1 صفحه بازی شطرنج از یک ماتریس هشت در هشت از 64 مربع یکی در میان روشن (سیاه) و تاریک(سیاه) تشکیل شده است. صفحه بازی طوری در مقابل بازیکنان قرار دارد که گوشه سمت راست هر بازیکن مربع سفید است.

2.2 در شروع بازی یکی از بازیکنان 16 مهره سفید و دیگری 16 مهره سیاه در اختیار دارد.

مهره ها به قرار زیر است:

  یک شاه سفید شطرنج آنلاین رایگان  شطرنج آنلاین رایگان یک شاه سیاه
  یک وزیر سفید شطرنج آنلاین رایگان  شطرنج آنلاین رایگان  یک وزیر سیاه
  دو رخ سفید شطرنج آنلاین رایگان  شطرنج آنلاین رایگان  دو رخ سیاه
  دو فیل سفید شطرنج آنلاین رایگان  شطرنج آنلاین رایگان  دو فیل سیاه
دو اسب سفید شطرنج آنلاین رایگان  شطرنج آنلاین رایگان  دو اسب سیاه
هشت پیاده سفید شطرنج آنلاین رایگان  شطرنج آنلاین رایگان  هشت پیاده سیاه

2.3 چینش اولیه مهره ها در صفحه بازی به صورت شکل زیر است:

 

2.4 هشت ستون عمودی file  و هشت ردیف افقی rank نامیده میشوند.

 

بخش 3- حرکت مهره ها

 3.1 حرکت مهره ها به محلی که یک مهره همرنگ در آنجا باشد مجاز نمی باشد. اگر مهره ای به محلی که مهره حریف قرار داشته باشد حرکت کند مهره حریف در همان حرکت از صفحه بازی حذف میشود.میگوییم یک مهره، مهره حریف را تهدید میکند اگر بر طبق موارد 3.2 و 3.8 بتواند مربع مربوط به آن مهره را اشغال نماید.

یک مهره یک مربع را تهدید میکند، حتی اگر آن مهره از حرکت منع شده باشد. مثلا موقعی که با حرکت مهره شاه خودی در معرض کیش قرار گیرد.

 

3.2 مهره فیل میتواند به صورت مورب در صفحه بازی حرکت نماید. (خودتان امتحان کنید)

 3.3 رخ در محلی که قرار دارد می تواند در مسیر عمودی یا افقی حرکت کند.

 

3.4 وزیر می تواند هم به صورت مورب و هم به صورت عمودی و افقی حرکت نماید.

 

3.5 در حرکت هر یک از مهره های فیل، رخ و وزیر نمی توان از روی مهره های در مسیر پرش نمود.

3.6 اسب می تواند به نزدیک ترین خانه ای که در مسیر عمودی، افقی یا مورب آن قرار ندارد حرکت کند.

3.7

  • .پیاده با حرکت رو به جلو می تواند اولین مربع مسیر روبروی خودر را اشغال نماید. به شرطی که مربع روبرو توسط هیچ مهره ای اشغال نشده باشد
  • در حرکت اول پیاده قادر است به مربع دوم در مسیر روبروی خود حرکت نماید. به شرطی که هم مربع اول و هم مربع دوم توسط هیچ مهره دیگری اشغال نشده باشد.
  • پیاده می تواند در مربع مورب کناری روبروی خود که توسط مهره حریف اشغال شده است حرکت کند.

  •  حالتی را درنظر بگیرید که یک پیاده مربعی را تهدید کند و این پیاده در مسیر حرکت پیاده حریف باشد که تاکنون حرکت نکرده باشد. در صورتی که پیاده حریف دو مربع حرکت نماید باز هم توسط پیاده حذف خواهد شد و پیاده در مربع محل عبور قرار می گیرد. این حرکت فقط بعد از حرکت دوگانه پیاده حریف مجاز است و en passant  نامیده می شود.
  • اگر یک پیاده به مربع ردیف انتهایی خودش برسد در آنصورت بایستی با یکی از مهرهای وزیر، رخ، فیل و یا اسب در همان حرکت تعویض شود. این تغییر مهره ارتقا پیاده نام دارد و تاثیر مهره جدید آنی است.

 3.8 دو حالت حرکتی برای شاه وجود دارد:

  • حرکت به یکی از خانه های همجوار که در تهدید مهره حریف نباشد.

  •  یا حرکت قلعه، این حرکت، حرکتی است که توسط شاه و یکی از رخ های همرنگ در اولین ردیف(file) بازیکن انجام میشود.  این حرکت شاه به صورت زیر اجرا میشود:

شاه دوخانه به سمت رخ رفته و رخ در طرف دیگر شاه قرار می گیرد.

 حرکت قلعه در حالتهای قابل انجام نیست:

  • شاه حرکت کرده باشد. یا رخ مربوطه حرکت کرده باشد.

حرکت قلعه در حالتهای زیر به طور موقتی قابل اجرا نیست:

  • اگر مربعی که شاه در آن قرار دارد یا مربع در مسیر حرکت شاه، یا مربع نهایی که شاه باید در آنجا قرار گیرد در معرض حمله مهره حریف باشد.
  • بین شاه و رخ که قرار است قلعه انجام شود مهره ای قرار داشته باشد.

3.9 به وضعیتی که شاه در معرض حمله مهره حریف قرار داشته باشد کیش (in check) حتی اگر آن مهره قادر به حرکت کردن نباشد. مثلا حالتی که با حرکت مهر شاه همرنگ در معرض کیش قرار گیرد. در اینصورت هیچ مهره ای که نتواند شاه را از معرض کیش  مهره حریف خارج سازد قادر به حرکت نمی باشد.

 

کلمات کلیدی: قوانین بازی شطرنج، شطرنج آنلاین، شطرنج آنلاین رایگان، ipChess