بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ شروع بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهوضعیت بازیساعت
2021-04-11 11:09:14saabaalaan amir128 حرکت با سفید1384 دقیقه / 1440 دقیقه
2021-04-15 23:06:50amir1990 فریدی حرکت با سفید4308 دقیقه / 4320 دقیقه
2021-04-05 21:13:41barfin دارا حرکت با سیاه4259 دقیقه / 4320 دقیقه
2021-04-15 00:28:00neda00 sh99sh77 حرکت با سیاه3015 دقیقه / 4320 دقیقه
2021-04-13 08:14:23daraa farshad45 حرکت با سفید4279 دقیقه / 4320 دقیقه
2021-04-12 11:46:43فردوسی abbas1234 حرکت با سیاه4271 دقیقه / 4320 دقیقه
2021-04-07 19:11:06javadazimi  mehrdad47 حرکت با سیاه4192 دقیقه / 4320 دقیقه
2021-04-11 10:39:47 parhamyek1 sh99sh77 حرکت با سیاه1492 دقیقه / 2880 دقیقه
2021-04-13 08:16:45foad59 فردوسی حرکت با سفید4274 دقیقه / 4320 دقیقه
2021-04-15 21:44:29farshad45 تبریز99 حرکت با سفید4306 دقیقه / 4320 دقیقه
1...123456...8

page 1 of 8 (75 rows)