بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ شروع بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهوضعیت بازیساعت
2020-06-25 01:14:30siavashdb3 mmohammad حرکت با سیاه1770 دقیقه / 2880 دقیقه
2020-08-27 16:44:22adrian sedna82 حرکت با سیاه1945 دقیقه / 4320 دقیقه
2020-09-13 18:09:51javadazimi tabriz1 حرکت با سیاه4241 دقیقه / 4320 دقیقه
2020-09-12 21:00:12mmohammad puran حرکت با سفید4409 دقیقه / 5760 دقیقه
2020-08-23 01:31:54siavashdb3 daruosh56 حرکت با سیاه1772 دقیقه / 4320 دقیقه
2020-08-06 14:05:07mmohammad نازی حرکت با سفید1631 دقیقه / 2880 دقیقه
2020-08-29 20:24:43siavashdb3  mohammadmn حرکت با سفید4026 دقیقه / 4320 دقیقه
2020-09-17 15:57:54erferf7 taha0521 حرکت با سیاه4280 دقیقه / 4320 دقیقه
2020-09-12 21:00:12farazad farazin حرکت با سیاه4899 دقیقه / 5760 دقیقه
2020-09-10 11:29:18adrian  parhamyek1 حرکت با سفید3765 دقیقه / 4320 دقیقه
1...123456...14

page 1 of 14 (133 rows)