بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ شروع بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهوضعیت بازیساعت
2020-08-29 20:24:43siavashdb3 mohammadmn حرکت با سیاه4125 دقیقه / 4320 دقیقه
2020-09-26 15:53:07daruosh56 mahdi951 حرکت با سفید16965 دقیقه / 20160 دقیقه
2020-10-05 14:22:50mahdi951 siavashdb3 حرکت با سفید2679 دقیقه / 2880 دقیقه
2020-11-17 23:44:03 mehrdad47 barfin حرکت با سیاه1431 دقیقه / 1440 دقیقه
2020-10-05 14:22:50mohammadmn siavashdb3 حرکت با سفید2677 دقیقه / 2880 دقیقه
2020-10-27 22:51:34farazad shahinn حرکت با سیاه2745 دقیقه / 2880 دقیقه
2020-09-25 18:16:31 parhamyek1 alireza07a حرکت با سیاه726 دقیقه / 2880 دقیقه
2020-10-02 06:19:53mohammadmn daruosh56 حرکت با سیاه16658 دقیقه / 20160 دقیقه
2020-11-23 12:26:00mahdihhhhh eliassaedi حرکت با سفید2533 دقیقه / 4320 دقیقه
2020-11-15 13:37:18abbas1234  دارا حرکت با سفید4091 دقیقه / 4320 دقیقه
1...123456...37

page 1 of 37 (363 rows)