بازی شطرنج آنلاین

تاریخ شروع بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهوضعیت بازیساعت
2018-10-14 23:59:49heidarpour roozbehas حرکت با سیاه5222 دقیقه / 7200 دقیقه
2018-10-18 23:01:57roozbehas puran حرکت با سفید6845 دقیقه / 7200 دقیقه
2018-11-01 11:05:57puran shahinn حرکت با سفید2584 دقیقه / 2880 دقیقه
2018-12-05 18:36:08 ahmadj فرهاد62 حرکت با سیاه4313 دقیقه / 4320 دقیقه
2018-11-09 12:49:43puran shahinn حرکت با سفید2700 دقیقه / 2880 دقیقه
2018-11-09 12:49:43shahinn puran حرکت با سیاه2701 دقیقه / 2880 دقیقه
2018-12-16 22:08:40manuchehr taymaz حرکت با سیاه4122 دقیقه / 4320 دقیقه
2018-12-06 22:30:07yilmaz mehrdad47 حرکت با سیاه2774 دقیقه / 2880 دقیقه
2018-12-06 18:33:15reza54321 walther حرکت با سیاه3641 دقیقه / 4320 دقیقه
2018-12-08 21:55:58emad54321  شیدا حرکت با سفید4203 دقیقه / 4320 دقیقه
1...123456...14

page 1 of 14 (139 rows)
×
×

Message