بازی شطرنج آنلاین

صفحه اصلی ورود برترینها
تاریخ پایان بازیبازیکن سفیدبازیکن سیاهبرندهنوع خاتمهبیشتر
2020-02-22 21:03:33artimoshamed1369hamed1369 RESIGNview chess game
2020-02-22 17:07:49sh99sh77hrp1357 hrp1357 CHECKMATEview chess game
2020-02-22 16:07:38reza5660barfinbarfin TIMEOUTview chess game
2020-02-22 16:04:30mohammadmnbarfinmohammadmn RESIGNview chess game
2020-02-22 11:58:20mohammadmnabbas1234abbas1234 RESIGNview chess game
2020-02-22 10:42:17abbas1234mohammadmnmohammadmn RESIGNview chess game
2020-02-21 18:51:49mdavari97artimosartimos TIMEOUTview chess game
2020-02-21 16:47:49احمد1365ipchess احمد1365 CHECKMATEview chess game
2020-02-21 11:14:21siamak44rsاحمد1365 احمد1365 RESIGNview chess game
2020-02-21 09:32:14reza5660ahhhhhhreza5660 TIMEOUTview chess game
1...12345678910...2988

page 5 of 2988 (29880 rows)